Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn
anh chị Bửu Hạp
Lễ cắt bánh : anh chị Bữu Hạp


Anh chị Lê Khắc Thí, chị Trần Sĩ Huân, chị Đồng Sĩ Tụng