Họp Mặt Thân Hữu
(ngày 24/11/2002)Khai mạc


Nâng ly chúc mừng


AH Hoàng Đình Khôi, Nguyễn Ngọc Du, Tôn Thất Toại, Bữu Hiệp, Nguyễn Long Tiết, Nguyễn Ngọc Ẩn


Hàn huyên tâm sự


Quý chị, AH Hòang đình Khôi, AH Nguyễn ngọc Ẩn