Lược trích một vài nhận xét về tác phẩm " Triết Lý Củ Khoai"
của Tràm Cà Mau