Những bài viết về toán học của AH Nguyễn Hữu Nghi

(New math articles posted by Nghi H. Nguyen)

The New AC Methods to Factor Trinomials

The New AC Method to solve quadratic equations

The Transposing Method in Solving Linear Equations

Convert Quadratic Functions from One Form to Another

Converting Quadratic Functions From Vertex Form to Standard Form

Converting Quadratic Functions From Intercept Form to Standard Form

Converting Quadratic Functions From Standard Form to Intercept Form or Vertex Form

The quadratic function and the new quadratic formula in intercept form

Best Method to Solve Quadratic Equations

Solving quadratic equations - Compare the AC Method and the New Transforming Method

Solving quadratic equations - Compare the ac method and the Diagonal Sum method

Solving quadratic equations by the new  "Transforming Method"

Solving Quadratic Equations By The Formula In Graphic Form

Best Method For Solving Quadratic Inequalities

Solving Trigonometric Equations: Concept & Method

Solving Trigonometric Inequalities

Solving Quadratic Equations By The Diagonalsum Method


Giới thiệu sách mới

Sách mới xuất bản: New methods for Solving quadratic Equations and Inequalities

Sách viết bằng Anh Ngữ do AH Nguyễn Hữu Nghi biên soạn. Sách dầy 108 trang, khổ 8.25x11, giá 28 USD.
Xin chúc mừng AH Nguyễn hữu Nghi và trân trọ
ng giới thiệu với AH bốn phương

Xin bấm vào link nầy để mua sách

垛X点W绌^篊r胊Z蛓Y铝W闘Y裏Z諝V糍Y藎[蟘[蛖X蛙X裘\臘W蓜U蛙X菘X針Y韤V補W觜]臓X蓓Y觘]蛖X蟔Y绐Y竛x糙p翑Y秊Y视\軄Z 皾Z磈Y矇z矇a
毪(ࢊ歆(ਆ梙(ࣉ


戠⁹潬敷捲獡湩⁧桷瑡猧椠桴⁥敶扲映敩摬戠汥睯ⴠ㸭਍†††欼祥慮敭瀾慬散潨摬牥⼼敫湹浡㹥਍†††搼晥畡瑬捡楴楶祴氾癩⹥潣㱭搯晥畡瑬捡楴楶祴ാ  ††㰠ⴡ‭䑉攠慮汢獥甠⁳潴椠敤瑮晩⁹桴獩愠瑣癩瑩⁹潮洠瑡整⁲桷瑡琠敨氠捯污ⱥ洠獯汴⁹潦⁲整瑳湩⁧畡潴慭楴湯ⴠ㸭਍†††搼浯楡䑉∽牴湡汳瑡彥楬敶 损浯㸢਍††††欼祥慮敭氾癩⹥潣㱭欯祥慮敭ാ †††㰠捡楴湯潣湵㹴㰳愯瑣潩据畯瑮ാ †††㰠潣瑮湥浴獡㹫㰷振湯整瑮慭歳ാ †††㰠敤慦汵㹴㰱搯晥 畡瑬ാ †††㰠ⴡ‭潌慣楬慺汢⁥湯漯晦瘠污敵ⴠ㸭਍††††搼汥瑥摥张潬䥣㵄琢慲獮慬整江癩彥潣彭敤敬整 †††搼睯汮慯畤汲栾瑴㩰⼯潧洮捩潲潳瑦挮浯是汷湩⽫䰿湩䥫㵄㤹㤱㰳搯睯汮慯畤汲ാ †††㰠湥扡敬㹤㰱支慮汢摥ാ †††㰠潨敭慰敧牵㹬瑨灴⼺琯慲獮慬 潴⹲楬敶挮浯㼯敲㵦䕉䄸瑣癩瑩㱹栯浯灥条略汲ാ †††㰠捩湯䀾敩牦浡⹥汤ⱬㄭ㌷㐶⼼捩湯ാ †††㰠祴数ㄾ⼼祴数ാ †††㰠ⴡ‭潌慣楬慺汢⁥敶扲渠浡 ⁥ⴭാ †††㰠敶扲张潬䥣㵄琢慲獮慬整江癩彥潣彭敶扲•江捯∽潬䑣瑡≡吾慲獮慬整⼼敶扲ാ †††㰠浸獬牴㰾砯汭瑳㹲਍††††砼汭牵㹬瑨灴⼺术⹯業牣 獯景⹴潣⽭睦楬歮㼯楌歮䑉㤽ㄹ㌹⼼浸畬汲ാ †††㰠捡楴湯㸱਍†††††挼湯整瑸猾汥捥楴湯⼼潣瑮硥㹴਍†††††格獡牰癥敩㹷㰱栯獡牰癥敩㹷 ਍†††††攼數畣整ാ †††††㰠捡散瑰档牡敳㹴瑵ⵦ㰸愯捣灥捴慨獲瑥ാ †††††㰠捡楴湯栾瑴㩰⼯牴湡汳瑡牯氮癩⹥潣⽭敄慦汵⹴獡硰爿晥䤽㡅捁楴 楶祴⼼捡楴湯ാ †††††㰠湥瑣灹㹥灡汰捩瑡潩⽮⵸睷⵷潦浲甭汲湥潣敤㱤支据祴数ാ †††††㰠敭桴摯瀾獯㱴洯瑥潨㹤਍††††††瀼牡浡潣湵㹴㰲瀯 牡浡潣湵㹴਍††††††瀼牡浡瑥牥㸱਍†††††††渼浡㹥潓牵散敔瑸⼼慮敭ാ ††††††㰠慶畬㹥獻汥捥楴湯㱽瘯污敵ാ †††††㰠瀯牡浡瑥牥㸱 ਍††††††瀼牡浡瑥牥㸲਍†††††††渼浡㹥潓牵散剕㱌港浡㹥਍†††††††瘼污敵笾潤畣敭瑮牕絬⼼慶畬㹥਍††††††⼼慰慲敭整㉲ാ  ††††㰠支數畣整ാ ††††㰠牰癥敩㹷਍††††††愼捣灥捴慨獲瑥甾晴㠭⼼捡散瑰档牡敳㹴਍††††††愼瑣潩㹮瑨灴⼺琯慲獮慬潴⹲楬敶挮浯䐯晥畡 瑬牐癥愮灳㽸敲㵦䕉䄸瑣癩瑩㱹愯瑣潩㹮਍††††††攼据祴数愾灰楬慣楴湯砯眭睷昭牯⵭牵敬据摯摥⼼湥瑣灹㹥਍††††††洼瑥潨㹤佐呓⼼敭桴摯ാ  †††††㰠慰慲捭畯瑮㈾⼼慰慲捭畯瑮ാ †††††㰠慰慲敭整ㅲാ ††††††㰠慮敭匾畯捲呥硥㱴港浡㹥਍†††††††瘼污敵笾敳敬瑣潩絮⼼慶畬㹥 ਍††††††⼼慰慲敭