AHCC tại Pháp đón tiếp AH Ái Văn và Nguyễn Thiệp
(6/2007)

 
Từ trái sang phải: các chị Bích, Xuân - các anh Công, Thiệp, Dương Đen, Ái Văn, Bích

 
Từ trái sang phải: các anh Xính, Thạch, Xuân - các chị Công, Thiệp, Dương Đen


Từ trái sang phải: các chị Công, Thiệp, Dương Đen, Bích, Xuân và AH Ái Văn


Từ trái sang phải: các AH Bích, Dương Đen, Thạch, Ái Văn, Hứa, Công