Hình Ảnh Lễ An Táng AH Nguyễn văn Cừ
ngày 13/11/2004
(do AH Lỹ Đãi chụp)
AHCC tiển đưa AH Nguyễn văn Cừ đến mộ phần: AH Đãi, Bữu, Chương,  Hợp , Thọ, thân hửu Tổng, Chuyên, chị Chuyên


AHCC tiển đưa AH Nguyễn văn Cừ đến mộ phần:AH Bữu, Chương, Đãi,   Hợp , chị Đãi, Thọ, thân hửu Tổng, Chuyên, chị Bữu


AHCC tiển đưa AH Nguyễn văn Cừ đến mộ phần: AH Thọ, Chuyên, Chương, Đãi, thân hửu Tổng


Di ảnh AH Nguyễn văn Cừ tại nghĩa trang.


 AH Nguyễn tấn Thọ đọc điếu văn lúc hạ huyệt.


Tang gia lúc hạ huyệt


Lễ hạ huyệt