Hội Khoa Học và Kỹ Thuật trao tặng Bảng Ghi Công cho
AH Nguyễn xuân Hiếu
ngày 27/3/2005
(do AH Lỹ Đãi chụp)
Ông Trần cảnh Xuân,  Hội đồng Quản trị trao bảng Ghi công cho AH Nguyễn xuân Hiếu

Ông Trần cảnh Xuân,  Hội đồng Quản trị trao bảng Ghi công cho AH Nguyễn xuân Hiếu

Bảng tri ân AH Nguyễn xuân Hiếu


AH Nguyễn xuân Hiếu và Bảng tri ân


Hội đồng Quản trị Hội Khoa Học và Kỹ thuật  (mới và cũ)


Hội đồng Quản trị Hội Khoa Học và Kỹ thuật  (mới và cũ)