Hình ảnh thăm viếng AH Trần sĩ Huân
ngày 8/5/2005
 
Chị Đãi, chị Huân, AH Huân và AH Lý Đãi.


Chị Đãi, chị Huân, AH Huân và AH Đãi.