Hình ảnh đón tiếp AH Trần Đăng Khoa từ Úc Châu
ngày 23/4/2005
(do AH Lý Đãi chụp)Hàng ngồi: Trí, Thí, Khôi và thân mẫu Đãi.
Hàng đứng: Khoa, Tùng, anh chị Đãi, anh Chiến


AH Trí, Thí, Khôi, Tùng và Khoa


Khoa và Đãi


Khoa và Đãi