AHCC Sydney đón tiếp AH Trần Cao Sơn từ Pháp
ngày 17/12/2005