AHCC Sydney Họp Mặt Ngày Chủ Nhật 19.04.2009
Tại Bankstown Sydney Australia
 

 

Từ Trái sang Phải:
Hàng truớc:Các Chị:Lộc,Hà,Tùng,Túc,Tuấn,Quân,Thanh,Cảnh
Hàng Sau: Các Anh:Cảnh,Tuấn,Thanh,Bằng,Lộc,Hiền,Tú(T),Quân,Oanh


Các Anh: Lộc, Thanh, Cảnh,Tuấn, Tú(T),Hiền,Oanh, Tùng, Bằng, Quân

Các Chị Tuấn,Tùng,Quân,Cảnh,Lộc, Túc ,Thanh, Hà