Thăm nhau ở Sàigòn
(10/2006)Một số AH : Nguyễn hứa Kiểu, Vĩnh Thuấn, Vĩnh Quý,  Lê chí Thăng, Tạ văn Hồng, họp mặt vui vẻ với AH Lê khắc Thí nhân dịp về quê.
Phía sau là hình ngôi chùa Phước An (Bình Thuận) do AH Thí về xây xong và khánh thành hôm 9/10/2006.


AH Lê khắc Thí (84 tuổi)
và Thầy Nguyễn Vỹ (106 tuổi)
Đa số AH ở miền Trung có học với thầy Nguyễn Vỹ, thầy đang sống khoẻ mạnh ở Nha Trang
AH Thí có dịp thăm thầy hôm tháng 9/2006 và đàm đạo với thầy.