Hình Ảnh Trao Bảng Thượng Thọ cho AH Trần Văn Quình
(5/2004)


AH Trần Văn Quình ngõ lời cám ơn AHCC hãi ngoại


AH Trần Văn Quình ngõ lời cám ơn AHCC hãi ngoại


AH Trần Văn Quình ngõ lời cám ơn AHCC hãi ngoại


Từ trái qua phải: Các AH: Nguyễn Hứa Kiểu, Vĩnh Quý, Hoàng Ðình Khôi, Trần Văn Quình, Vĩnh Thuấn.


Các AH: Tạ Văn Hồng, Hoàng Ðình Hoạt(em ruột  AH Khôi),  Nguyễn Hứa Kiểu, Hoàng Ðình Khôi, Trần Văn Quình


Các AH HÐ Khôi, Trần Văn Quình, Bùi Hữu Lân, Lê Chí Thăng, Tạ Văn Hồng, Vĩnh Thuấn.