Hình Ảnh Trao Bảng Thượng Thọ cho AH Vũ Xuân Thái
trước làm ở Nha Thuỷ Nông

(do AH Nguyễn quang Chuyên về trao tặng)
(15/1/2006)

 
AH Phan hoàng Khiêm, Nguyễn quang Chuyên, Vũ xuân Thái (nhận bảng Đại Thượnng Thọ) và Đỗ văn Chu

 
AH Phan hoàng Khiêm, Nguyễn quang Chuyên, Vũ xuân Thái, Đỗ văn Chu

 
?, AH Đinh hữu Chí, Vũ xuân Thái, Phan hoàng Khiêm, Nguyễn quang Chuyên

 
Hàng sau cùng: AH Phan hoàng Khiêm, Nguyễn quang Chuyên, Vũ xuân Thái, Đỗ văn Chu