Hình Ảnh Trao Bảng Thượng Thọ cho AH Lưu văn Quế
tại tư gia ngày 30/4/2006

 
AH Bùi Chiên, Hoàng đình Khôi, Đoàn trinh Giác, Lưu văn Quế, bà Quế, Lý Đãi, bà Lý Đãi

 
AH Bùi Chiên, Lê khắc Thí, Hoàng đình Khôi, Đoàn trinh Giác, Lưu văn Quế, bà Quế, Lý Đãi, bà Lý Đãi,

 
AH Hoàng đình Khôi, Đoàn trinh Giác, Lưu văn Quế, bà Quế

AH Đoàn trinh Giác trao bãng Đại Thượng Thọ cho AH Lưu văn Quế

 
Tấm bãng Đại Thượng Thọ