Sinh Hoạt Ái Hữu
Miền Bắc California
Đón tiếp AH Hoàng Ngọc Ẩn (Maryland)
ngày 17/5/03AH Tô Đăng Quế, chị Quế, chị Tuất, chị Mộng


AH Nguyễn xuân Mộng, Nguyễn sĩ Tuất, Hoàng ngọc Ẩn, Tôn Thất Ngọ


AH Quế, chị Quế, chị Tuất, chị Mộng, anh Mộng, anh Tuất, anh Ẩn, anh Ngọ


Anh Tuất, chị Tuất, chị Quế, anh Ẩn, anh Quế, anh Mộng, chị Mộng, anh Ngọ