Lễ Trao Áo Cà Sa cho AH Nguyễn Thành Thiệt

tại chùa Việt Nam - Los Angeles - nhân ngày Phật Đản,  11 tháng 5 năm 2003
(hình ảnh do AH Lý Đãi giởi)


Hoà thượng Thích Mãn Giác nói chuyện với AH Nguyễn Thành Thiệt

Hoà thượng Thích Mãn Giác trao áo cà sa cho  AH Nguyễn Thành Thiệt

Hoà thượng Thích Mãn Giác và AH Nguyễn Thành Thiệt

AH Lý Đãi, Trịnh Ngọc Răng, và Đại Đức Nguyễn Thành Thiệt

Đại Đức Nguyễn Thành Thiệt, AH Trịnh ngọc Răng, Hoà Thượng Thích Mãn Giác , AH Lý Đãi, và chị Lý Đãi

Đại Đức Nguyễn thành Thiệt, Hoà Thưưọng Thích Mãn Giác, AH Lý Đãi, và chị Lý Đãi