Hình Ảnh Cầu Mỹ Thuận

Index:
Trang 1
Trang 2
Trang 3
 

 

Đây là trang đặc biệt về cầu Mỹ Thuận do AHCC Sydney chọn lọc những hình ảnh tiêu biểu và có tính cách kỹ thuật để giới thiệu đến tất cả các AHCC năm châu. 
 

101
Dàn Đào Đất Cho Cọc Khoan Nhồi

107
Cọc và Đà Mũ

109
Cốt thép cọc chính

11
Đang lao cầu

114
Đang đưa ống bao cọc xuống

13
Đà mũ chính

14
Mới đổ mối giao long 

19_2
Cầu chụp từ bến phà

2
Ban đêm với đèn thắp sáng cả một vùng trờii

23_2
Chụp từ trên đỉnh tháp

28

33_2

36
Cs thể thấy mối neo cáp bằng precast, prestressted

4

40_2

47_2

48_2

49_2

52_2
Lễ động thổ

57_2
 

Mọi chi tiết xin liên lạc AH Lê Nguyên Tùng : email: tung.le@maunel.com.au hay tung.le@wso.net.au