Sinh hoạt AHCC Nam California

Đón tiếp AH Ngô Nẩm từ Washington DC
qua thăm Little Saigon ngày 9/5/2003
(hình ảnh do AH Lý Đãi gởi)AH Ngô Nẩm, Ái Văn, Lý Đãi, Nguyễn Tâm Cảo, Lê đình Kỳ, và các chị Đãi, Kỳ, Cảo, Văn, Nẩm


AH Lý Đãi, Nguyễn Tâm Cảo, Lê Đình Kỳ, Ái Văn, và Ngô Nẩm


Các AH Lê đình Kỳ, Ái Văn, Nguyễn Tâm Cảo, Lý Đãi


Các AH  Ái Văn, Lê đình Kỳ, Ngô Nẩm, và Nguyễn tâm  Cảo


Các chị Lý Đãi, Nguyễn tâm Cảo, Lê đình Kỳ, và Ngô Nẩm