Hình Ảnh Ái Hữu Công Chánh Sydney


Họp mặt tại  nhà AH Trần vi Bằng
Hàng đứng: Các Chị Mẫu, Hiền, Lộc, Quan, Túc, Quân, Bằng, Tuấn, Quy
Hàng ngồi: 2 em con Anh Mẫu, Các Anh Cẩm, Mẫu, Hiền, Lộc, Quan, Bình, Quân, Bằng, Tuấn
 


Họp mặt tại nhà AH Ngô Hoà Bình
Hàng đứng: anh Bình, chị Phát, anh Phát, Tùng và 2 con, Quân, Tuấn, Cẩm
Hàng ngồi: con gái anh Tùng, các chị Tùng, Túc, Quân, Tuấn