Thông Báo


ĐÓNG GÓP CỦA AHCC NAM CALI NGÀY 20-1-13
(CLICK TO OPEN PDF FILE)

Báo cáo quỹ AHCC Nam Cali (tính tới ngày 12/3/2016)

-Anh Từ Minh Tâm giao   546.52
- Ái hữu đóng góp thêm    200.00
- Đã chi (8 phân ưu)           501.00
Còn lại                               245.52
Bàn giao lại cho anh Trịnh Hảo Tâm .
Nguyễn Quang Cách ngày 5 tháng 5 năm 2009
(ký tên)

Tôi, Trịnh Hảo Tâm nhận được ngày 8-5-2009
Check số 3549 Bank of America 245.52 $
Đã chi:
-Phâu Ưu AH Trần Chấn Giang Báo Người Việt    63$
-Phân Ưu Ông Lê Minh Chánh  Báo Người Việt    63$
-Phân ưu Nhạc mẫu Ái Văn Báo Người Việt          63$
Cộng 189$
Còn lại 56.52 $   4 Sept. 09

2010
Nhận từ Từ Minh Tâm sau tiệc Tất Niên 30-1-10 : 500$
Phân ưu nhạc phụ Từ Minh Tâm 30-1-10                  63$
Còn lại: 493.52$ 30-1-10
Phân Ưu AH Châu Thành Phước 26-2-10 còn lại 430.52$
Phân  Ưu AH Nguyễn Xuân Hiếu 10-5-10 còn lại 367.52$
Phân Ưu thân mẫu AH Nguyễn Đình Duật 25-8 còn lại 304.52$
Deposit Paracel 200$ 5 Nov 2010 còn lại 104.52$
Phân ưu AH Đoàn Trịnh Giác báo NV 6 Jan 2011... 63$ còn lại  41.52$
Tiền dự tiệc của AH Đoàn Trịnh Giác chuyển sang 50$
Tồn qũy 91.52$
Mua 200 bảng tên 8$
Cash Check của cô Mai Khanh (lệ phí Bank) 5$
Còn tồn Qũy  78.52$
 
2011
Nhận được sau Tiệc Tất Niên 22-1-11 từ AH Từ Minh Tâm 465$ (trong đó có 50$ của AH Mai Trọng Lý tặng Qũy)
Nhận được ngày 10-2-11 từ AH Nguyễn Minh Trì 105$
Cộng vào Qũy và  Qũy hiện có 648.52$
Phân ưu hiền thê AH Nguyễn Huy Gịu 63$
Phân ưu AH Trương Như Nguyên 8/6/11 63$
Phân ưu AH Trần Sĩ Huân (17-7-11) 63$
Phân ưu AH Phùng Duy Miễn (21-9-11) 63$
Phân ưu AH Lưu Văn Quế (5-10-11) 63$
Phân ưu AH Bùi Hữu Tuấn (5-11-11) 63$
Tồn Qũy: 270.52$

2012
Nhận được ngày 15-1-12 trong tiệc Tất Niên do AH Ái Văn trao:
Ái Văn 20$, Lê Nghiêm Hùng 20$, Đào Tự Nam 20$, Trần Lưu Duyệt 20$, Hà Trọng Minh 20$, Frank Trần Hữu Thân 15$, Nguyễn T. Hưng 5$. Cộng là 120$. Tồn Qũy 390$.
Phân ưu AH Bùi Duy Tú 63$ (30-1-12). Còn Tồn Qũy 327$
Phân ưu AH Lê Ngọc Minh 63$ (9-4-12). Tồn Qũy 264$
Ngày 12-5-12 nhận được từ AH Nguyễn Minh Trì check 200$  do các AH đóng góp từ Tiệc Tất Niên 15-1-12 cho Qũy Phân Ưu: Trần Khiêm Đồng 10$, Trầm Kim Ngân 10$, Nguyễn Quang Chuyên 10$, Nguyễn Gia Hoành 10$, Bùi Minh Tâm 10$, Nguyễn Văn Phổ 10$, Mai Trọng Lý 20$, Ngô Khôn Chính 50$, Trần Giác Hoa 50$, Nguyễn Minh Trì 20$.
Tồn Qũy 464$
Phân Ưu AH Huỳnh Lân (31-5-12) 63$
Phân Ưu AH Nguyễn Hữu Thoại (29-7-12) 63$
Phân Ưu Cụ bà Lê Minh Huy (29-8-12) 63$
Phân Ưu Bà Phạm Hữu Vĩnh (26-9-12) 63$
Phân Ưu Nhạc mẫu AH Trịnh Hảo Tâm (17-11-12) 63$
Phân Ưu AH Tôn Thất Tùng (30-11-12) 63$
Tồn Qũy 86$

2013
Ngày 28-1-13 nhận được từ AH Nguyễn Minh Trì check 80$ do các AH đóng góp từ Tiệc Tất Niên 20-1-13 cho Qũy Phân Ưu: Nguyễn Đình Duật 20$, Mai Trọng Lý 20$, Hà Thúc Tầm 20$, Bùi Nhữ Tiếp 20$.
Tồn Qũy 166$
Phân Ưu AH Trần Hùng (9-3-13) 63$
Phâu Ưu AH Cao Minh Châu (23-3-13) 63$
Tồn Qũy 40$
Phân Ưu Hiền thê AH Đồng Sỹ Tụng (27-4-13) 63$
Nhận từ AH Ái Văn 2 checks 23$ và 60$
Tồn Quỹ 60$ (10-5-13)
Phân Ưu AH Đào Trọng Cương (19-11-13) 63$
Nhận từ AH Lê Khắc Thí 110$ do một số AH ủng hộ qũy Phân Ưu (19-11-13)
Tồn qũy 107$ (19-11-13)

2014
Phân Ưu thân mẫu AH Phạm Huy Dực KSCC 11 (14-1-14) 63$
Tồn Qũy 44$
Phân Ưu nhạc phụ AH Vương Xuân Điềm (17-1-14) 63$
Nhận từ AH Trần Giác Hoa 440$ (18-1-14)
Tồn Qũy 421$
Phân ưu Cụ Bà Bùi Chiên (15-3) 63$
Phân ưu AH Lê Minh Trí (29-3) 63$
Phân ưu Cụ bà Văn Công Lầu (29-3) 63$
Phân Ưu AH Dương Kích Nhưỡng (13-5) 63$
Phân Ưu Thân Mẫu AH Vương Xuân Điềm (12-6) 63$
Tồn Qũy 106$
Phân Ưu Bà Nguyễn Xuân Hiếu (17-9) 63$
Nhận từ AH Lê Khắc Thí 100$ do một số AH đóng góp
Nhận từ các AH Nguyễn Văn Phổ 20$, Lê Ngọc Diệp 20$, Trần Hữu Tất 20$, Trần Minh Trân 20$, Nguyễn H. Tuân 20$, Nguyễn Đức Súy 20$
Phân Ưu AH Nguyễn Huy Giụ (25-9) 63$
Tồn qũy 200$
Phân Ưu AH Trát Quang Tiên (29-11) 63$
Tồn Qũy 137$
Phân Ưu AH Trần Khiêm Đồng (27-12) 63$
Tồn Qũy 74$
Phân Ưu AH Nguyễn Văn Tiển (11-5-2015) 63$
Tồn Qũy 11$

Trịnh Hảo Tâm
714-528-1413
trinhhaotam@yahoo.comTrang nhà Ái Hữu Công Chánh có thể đăng thông báo của các AH địa phương
Xin liên lạc email: aihuucongchanh@hotmail.com