Thông Báo

Về việc yểm trợ trang nhà Ái Hữu Công Chánh
Kính thưa quý Ái Hữu,
Trang nhà AHCC được thành lập năm 2003, tới nay đã được 15 năm. Chi phí cho trang nhà không nhiều, mỗi năm không đến $100. Nay phần yểm trợ đã đến số âm (xin xem công khai tài chánh ở phần Yểm Trợ). Kính mong quý ái hữu tiếp tục ủng hộ để trang nhà tiếp tục hoạt động, chỉ cần 10 AH, đóng góp $10 một năm là trang nhà có đủ tài chánh.
Xin vui lòng gởi check về :

Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504

Xin đa tạ.


ĐÓNG GÓP CỦA AHCC NAM CALI NGÀY 20-1-13
(CLICK TO OPEN PDF FILE)

Báo cáo quỹ AHCC Nam Cali (tính tới ngày 12/3/2016)

-Anh Từ Minh Tâm giao   546.52
- Ái hữu đóng góp thêm    200.00
- Đã chi (8 phân ưu)           501.00
Còn lại                               245.52
Bàn giao lại cho anh Trịnh Hảo Tâm .
Nguyễn Quang Cách ngày 5 tháng 5 năm 2009
(ký tên)

Tôi, Trịnh Hảo Tâm nhận được ngày 8-5-2009
Check số 3549 Bank of America 245.52 $
Đã chi:
-Phâu Ưu AH Trần Chấn Giang Báo Người Việt    63$
-Phân Ưu Ông Lê Minh Chánh  Báo Người Việt    63$
-Phân ưu Nhạc mẫu Ái Văn Báo Người Việt          63$
Cộng 189$
Còn lại 56.52 $   4 Sept. 09

2010
Nhận từ Từ Minh Tâm sau tiệc Tất Niên 30-1-10 : 500$
Phân ưu nhạc phụ Từ Minh Tâm 30-1-10                  63$
Còn lại: 493.52$ 30-1-10
Phân Ưu AH Châu Thành Phước 26-2-10 còn lại 430.52$
Phân  Ưu AH Nguyễn Xuân Hiếu 10-5-10 còn lại 367.52$
Phân Ưu thân mẫu AH Nguyễn Đình Duật 25-8 còn lại 304.52$
Deposit Paracel 200$ 5 Nov 2010 còn lại 104.52$
Phân ưu AH Đoàn Trịnh Giác báo NV 6 Jan 2011... 63$ còn lại  41.52$
Tiền dự tiệc của AH Đoàn Trịnh Giác chuyển sang 50$
Tồn qũy 91.52$
Mua 200 bảng tên 8$
Cash Check của cô Mai Khanh (lệ phí Bank) 5$
Còn tồn Qũy  78.52$
 
2011
Nhận được sau Tiệc Tất Niên 22-1-11 từ AH Từ Minh Tâm 465$ (trong đó có 50$ của AH Mai Trọng Lý tặng Qũy)
Nhận được ngày 10-2-11 từ AH Nguyễn Minh Trì 105$
Cộng vào Qũy và  Qũy hiện có 648.52$
Phân ưu hiền thê AH Nguyễn Huy Gịu 63$
Phân ưu AH Trương Như Nguyên 8/6/11 63$
Phân ưu AH Trần Sĩ Huân (17-7-11) 63$
Phân ưu AH Phùng Duy Miễn (21-9-11) 63$
Phân ưu AH Lưu Văn Quế (5-10-11) 63$
Phân ưu AH Bùi Hữu Tuấn (5-11-11) 63$
Tồn Qũy: 270.52$

2012
Nhận được ngày 15-1-12 trong tiệc Tất Niên do AH Ái Văn trao:
Ái Văn 20$, Lê Nghiêm Hùng 20$, Đào Tự Nam 20$, Trần Lưu Duyệt 20$, Hà Trọng Minh 20$, Frank Trần Hữu Thân 15$, Nguyễn T. Hưng 5$. Cộng là 120$. Tồn Qũy 390$.
Phân ưu AH Bùi Duy Tú 63$ (30-1-12). Còn Tồn Qũy 327$
Phân ưu AH Lê Ngọc Minh 63$ (9-4-12). Tồn Qũy 264$
Ngày 12-5-12 nhận được từ AH Nguyễn Minh Trì check 200$  do các AH đóng góp từ Tiệc Tất Niên 15-1-12 cho Qũy Phân Ưu: Trần Khiêm Đồng 10$, Trầm Kim Ngân 10$, Nguyễn Quang Chuyên 10$, Nguyễn Gia Hoành 10$, Bùi Minh Tâm 10$, Nguyễn Văn Phổ 10$, Mai Trọng Lý 20$, Ngô Khôn Chính 50$, Trần Giác Hoa 50$, Nguyễn Minh Trì 20$.
Tồn Qũy 464$
Phân Ưu AH Huỳnh Lân (31-5-12) 63$
Phân Ưu AH Nguyễn Hữu Thoại (29-7-12) 63$
Phân Ưu Cụ bà Lê Minh Huy (29-8-12) 63$
Phân Ưu Bà Phạm Hữu Vĩnh (26-9-12) 63$
Phân Ưu Nhạc mẫu AH Trịnh Hảo Tâm (17-11-12) 63$
Phân Ưu AH Tôn Thất Tùng (30-11-12) 63$
Tồn Qũy 86$

2013
Ngày 28-1-13 nhận được từ AH Nguyễn Minh Trì check 80$ do các AH đóng góp từ Tiệc Tất Niên 20-1-13 cho Qũy Phân Ưu: Nguyễn Đình Duật 20$, Mai Trọng Lý 20$, Hà Thúc Tầm 20$, Bùi Nhữ Tiếp 20$.
Tồn Qũy 166$
Phân Ưu AH Trần Hùng (9-3-13) 63$
Phâu Ưu AH Cao Minh Châu (23-3-13) 63$
Tồn Qũy 40$
Phân Ưu Hiền thê AH Đồng Sỹ Tụng (27-4-13) 63$
Nhận từ AH Ái Văn 2 checks 23$ và 60$
Tồn Quỹ 60$ (10-5-13)
Phân Ưu AH Đào Trọng Cương (19-11-13) 63$
Nhận từ AH Lê Khắc Thí 110$ do một số AH ủng hộ qũy Phân Ưu (19-11-13)
Tồn qũy 107$ (19-11-13)

2014
Phân Ưu thân mẫu AH Phạm Huy Dực KSCC 11 (14-1-14) 63$
Tồn Qũy 44$
Phân Ưu nhạc phụ AH Vương Xuân Điềm (17-1-14) 63$
Nhận từ AH Trần Giác Hoa 440$ (18-1-14)
Tồn Qũy 421$
Phân ưu Cụ Bà Bùi Chiên (15-3) 63$
Phân ưu AH Lê Minh Trí (29-3) 63$
Phân ưu Cụ bà Văn Công Lầu (29-3) 63$
Phân Ưu AH Dương Kích Nhưỡng (13-5) 63$
Phân Ưu Thân Mẫu AH Vương Xuân Điềm (12-6) 63$
Tồn Qũy 106$
Phân Ưu Bà Nguyễn Xuân Hiếu (17-9) 63$
Nhận từ AH Lê Khắc Thí 100$ do một số AH đóng góp
Nhận từ các AH Nguyễn Văn Phổ 20$, Lê Ngọc Diệp 20$, Trần Hữu Tất 20$, Trần Minh Trân 20$, Nguyễn H. Tuân 20$, Nguyễn Đức Súy 20$
Phân Ưu AH Nguyễn Huy Giụ (25-9) 63$
Tồn qũy 200$
Phân Ưu AH Trát Quang Tiên (29-11) 63$
Tồn Qũy 137$
Phân Ưu AH Trần Khiêm Đồng (27-12) 63$
Tồn Qũy 74$
Phân Ưu AH Nguyễn Văn Tiển (11-5-2015) 63$
Tồn Qũy 11$

Trịnh Hảo Tâm
714-528-1413
trinhhaotam@yahoo.comTrang nhà Ái Hữu Công Chánh có thể đăng thông báo của các AH địa phương
Xin liên lạc email: aihuucongchanh@hotmail.com