Tốc Độ Giới Hạn


Trần Sĩ Huân

(Giới thiệu: Bài nầy viết năm 1980, khi đó tốc độ giới hạn trên xa lộ là 55 MPH, tuy nhiên vẫn có nhiều chi tiết hữu ích về tiết kiệm và an toàn, xin đăng lại để quý ái hữu tường lãm).


Xem tiếp trang 2