Bảng Thu Chi

S
Ngày
Hạng Mục
Thu  Chi Tồn Quỷ
1 8/2/2003 Yểm trợ của AH Nguyễn văn Bảnh  $10.00   $10.00
2 8/2/2003 Yểm trợ của AH Lý Đãi  $20.00   $30.00
3 8/2/2003 Yểm trợ của AH Hoàng đình Khôi  $10.00   $40.00
4 8/2/2003 Yểm trợ của AH Trần sĩ Huân  $10.00   $50.00
5 8/2/2003 Yểm trợ của AH Nguyễn sĩ Tuất  $10.00   $60.00
6 8/2/2003 Yểm trợ của AH Tôn thất Ngọ  $20.00   $80.00
7 10/2/2003 Thuê tên website (Domain name) (1 năm)   $8.95 $71.05
8 10/2/2003 Thuê quản lý website (Web Hosting & Setup fee) (6 tháng)   $39.70 $31.35
9 10/2/2003 Yểm trợ của AH Lê thành Trinh $10.00   $41.35
10 14/2/2003 Yểm trợ của AH Nguyễn Thiệp $10.00   $51.35
11 14/2/2003 Yểm trợ của AH Tô đăng Quế $10.00   $61.35
12 14/2/2003 Yểm trợ của AH Bửu Hiệp $10.00   $71.35
13 14/2/2003 Yểm trợ của AH Nguyễn đình Duật $20.00   $91.35
14 18/2/2003 Yểm trợ của AH Nguyễn xuân Mộng $10.00   $101.35
15 19/2/2003 Yểm trợ của AH Lê nguyên Thông $10.00   $111.35
16 7/3/2003 Yểm trợ của AH Nguyễn hữu Tuân $10.00   $121.35
17 14/3/2003 Yểm trợ của AH Trần lê Quang $20.00   $141.35
18 24/5/2003 Yểm trợ của AH Ái Văn $30.00   $171.35
19 7/6/2003 Yểm trợ của AH Lê Sáu $10.00   $181.35
20 25/8/2003 Thuê quản lý website (Web Hosting ) (6 tháng)   $34.75 $146.60
21 18/2/2004 Yểm trợ của gia đình cố AH Lê Sáu $20.00   $166.60
22 23/2/2004 Yểm trợ của AH Hoàng Ngọc Ẩn $20.00   $186.60
23 27/2/2004 Thuê quản lý website (Web Hosting ) (6 tháng)   $34.75 $151.85
24 27/2/2004 Thuê tên website (Domain name) (1 năm)   $8.95 $142.90
25 25/8/2004 Thuê quản lý website (Web Hosting ) (6 tháng)   $34.75 $108.15
26 28/2/2005 Thuê quản lý website (Web Hosting ) (6 tháng)   $34.75 $73.4
27 28/2/2005 Thuê tên website (Domain name) (1 năm)   $8.95 $64.45
28 22/3/2005 Yểm trợ của AH Nguyễn Đức Chí $20.00   $84.45
29
26/8/2005
Thuê quản lý website (Web Hosting ) (6 tháng)
$34.75 $49.70
30
5/9/2005 Yểm trợ của AH Trình Hữu Dục
$20.00  
$69.70
31
20/2/2006
Yểm trợ của AH Trịnh Hảo Tâm
$20.00
$89.70
32
27/2/2006
Thuê tên website (Domain name) (1 năm)  
$9.20 $80.50
33
27/2/2006
Thuê quản lý website (Web Hosting ) (12 tháng)  
$69.50 $11.00
34
12/3/2006
Yểm trợ của AH Trình Hữu Dục $30.00    
$41.00
35
1/7/2006
Yểm trợ của AH Phạm nguyên Hanh
$10.00
  
$51.00
36 18/10/2006 Yểm trợ của AH Nguyễn Đức Chí $20.00   
$71.00
37
9/2/2007
Yểm trợ của AH Nguyễn hữu Nghi
$20.00
 
$91.00
38
9/2/2007
Yểm trợ của AH Tô đăng Quế
$20.00
 
$111.00
39
9/2/2007
Yểm trợ của AH Nguyễn đức Suý
$10.00
 
$121.00
40
9/2/2007
Yểm trợ của AH Bắc Cali (tiền dư tất niên - 2007)
$111.66
 
$232.66
41
26/2/2007
Yểm trợ của AH Nguyễn xuân Mộng
$20.00
 
$252.66
42
26/2/2007
Yểm trợ của AH Nguyễn thái Hai
$20.00
 
$272.66
43 27/2/2007 Thuê tên website (Domain name) (2 năm)  
$18.40 $254.26
44
27/2/2007 Thuê quản lý website (Web Hosting )  
$34.75 $219.51
45 27/8/2007 Thuê quản lý website (Web Hosting )  
$34.75 $184.76
46 08/11/2007 Yểm trợ của AH Trình Hữu Dục $20.00
$204.76
47 21/12/2007 Yểm trợ của AH Nguyễn Đức Chí $20.00  
$224.76
48 11/2/2008 Thuê quản lý website (Web Hosting )  
$34.75 $190.01
49
20/5/2008
Yểm trợ của AH Nguyễn hữu Nghi
$20.00
 
$210.01
50
20/5/2008
Yểm trợ của AH Bắc Cali
$49.00
 
$259.01
51
27/8/2008 Thuê quản lý website (Web Hosting )  
$34.75 $224.26
52
15/2/2009
Thuê quản lý website (Web Hosting )  
$34.75 $189.51
53
15/8/2009
Thuê quản lý website (Web Hosting )
 
$34.75
$154.76
54
22/8/2009
Yểm trợ của AH Nguyễn hữu Nghi
$12.00
 
$166.76
55
22/8/2009
Yểm trợ của AH Bắc Cali
$24.00
 
$190.76
56
30/1/2009
Thuê tên website (Domain name) (2 năm)

$20.04
$170.72
57
5/1/2010
Yểm trợ của AH Hoàng gia Thụy
$20.00
 
$190.76
58
5/1/2010
Yểm trợ của AH Bắc Cali
$100.00

$290.76
59
15/2/2010
Thuê quản lý website (Web Hosting )
 
$34.75
$256.01
60
15/8/2010
Thuê quản lý website (Web Hosting )

$34.75
$221.26
61
1/2/2011
Thuê quản lý website (Web Hosting )

$34.75
$186.51
62
30/1/2011
Thuê tên website (Domain name) (2 năm)

$20.04
$166.47
63
24/5/2011
Yểm trợ của AH Nguyễn hữu Nghi
$20.00

$186.47
64
16/6/2011
Yểm trợ của AH Nguyễn thái Hai
$20.00

$236.47
65
15/8/2011
Thuê quản lý website (Web Hosting )

$34.75
$201.72
66
1/2/2012
Thuê quản lý website (Web Hosting )

$34.75
$166.97
67
21/3/2012
Yểm trợ của AH Nguyễn hữu Nghi
$30.00

$196.97
68
25/2/2013
Thuê quản lý website (Web Hosting )  
$69.50 $127.47
69
25/2/2013
Thuê tên website (Domain name) (2 năm)  
$20.04 $107.33
70
15/8/2013
Yểm trợ của AH Nguyễn hữu Nghi
$30.00
 
$137.33
71
25/2/2014
Thuê quản lý website (Web Hosting )  
$69.50 $71.83
72
1/8/2014
Yểm trợ của AH Nguyễn hữu Nghi
$30.00
 
$101.83
73
2/1/2015
Yểm trợ của AH Bùi Đức Hợp
$111
 
$212.83
74
6/1/2015
Thuê tên website (Domain name) (2 năm)  
$21.98 $190.85
75
25/2/2015
Thuê quản lý website (Web Hosting )
 
$69.50
$121.35
76
18/2/2016
Thuê quản lý website (Web Hosting )
 
$69.50
$51.85
77
15/1/2017
Thuê tên website (Domain name) (1 năm)

$12.00
$39.85
77
18/2/2017
Thuê quản lý website (Web Hosting )

$69.50
-$29.65
78
26/6/2017
Yểm trợ của AH Nguyễn hữu Nghi
$50.00

$20.35
79
15/1/2018
Thuê tên website (Domain name) (1 năm)

$15.17
$5.18
80
18/2/2018
Thuê quản lý website (Web Hosting )

$69.50
-$64.32
81
21/3/2018
Yểm trợ của quỷ Lá Thư Công Chánh
$81.50
 
$17.18
82
27/8/2018
Yểm trợ của AH Nguyễn hữu Nghi
$40.00
 
$57.18

Chân thành cám ơn quý AH đã yểm trợ cho trang nhà AHCC.
Mọi chi tiết xin liên lạc email: minhtam_08@yahoo.com